Copyright

© Helden van Breda, een initiatief van Stichting Present Breda

Alle rechten voorbehouden.

Niets van deze website of uit onze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze en/of door welk medium ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Present Breda. 

Voor vragen over de inhoud of suggesties kunt u zich wenden tot de stichting via ons contactformulier