Copyright

© Helden van Breda, Stichting Present

Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze en/of door welk medium ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Present. 

Voor vragen over de inhoud of suggesties kunt u zich wenden tot de stichting via heldenvanbreda@stichtingpresent.com

ISBN 978 90 828847 0 8

Breda 2018